ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 
 

บริการปิดงบสิ้นปี
..........................................................................................................................................

ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้วซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี้
- จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ
- จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
- ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
- จัดทำ ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
- ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร

บริการปิดงบบัญชี
- ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน 
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ


• บริการรวมด้วย 
- วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร 
• จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี 
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร 
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
- จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 
- จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร
- ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
การทำงาน
1.  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด
2.  ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บระบบ  เอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
3.  จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม  และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน ตามกฏหมายบัญชีแลกรมสรรพากรกำหนด
4.  บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5.  คำนวณและจัดเตรียมภาษีอากรต่างๆที่จะต้องยื่นในแต่ละเดือน
     พร้อมทั้งบริการนำส่งกรมสรรพากรได้แก่     ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30
6.  จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคมทุกเดือน
7.  จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ( ภ.ง.ด.51 ) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
8.  จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ( ภ.ง.ด. 50 ) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและ  กระทรวงพาณิชย์
9.  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคายุติธรรม
อัตราค่าบริการ
     พิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม

 
ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 


เปิดรับสมัคพนักงาน หลายอัตรา ด่วน( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:47 น. เปิดอ่าน 327 ครั้ง )
บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป เปิดรับสมัคพนักงาน หลายอัตรา ด่วน

ภาพสาวสวย พนักงาน ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2555, 10:07 น. เปิดอ่าน 767 ครั้ง )
ภาพสาวสวย พนักงาน ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป ใครเป็นใครมาดูกัน

ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2554, 15:56 น. เปิดอ่าน 590 ครั้ง )
ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง 2. พนักงานคอมพิว...
 
 


บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป พักร้อน ที่พััทยา ( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 11:14 น. เปิดอ่าน 227 ครั้ง )
บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป พักร้อน ที่พััทยา พร้อมด้วยพนักงานและญาติพี่น้อง ร่วมพักร้อนในครั้งนี้

ทำบุญ วันเกิด ที่บ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:52 น. เปิดอ่าน 421 ครั้ง )
ทำบุญ วันเกิด ที่บ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป

จัดงานปีใหม่ 2556( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:16 น. เปิดอ่าน 249 ครั้ง )
จัดงานปีใหม่ 2556 บ.ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป ร่วมกับ บ.เพื่อนคิด ลิสซิ่ง จำกัด
 
 
 

89/1-2 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
www.sarakhamlife.com/chaichanaacc
by การเลียงคอร์ปอเรชั่น
 เข้าจัดการข้อมูล
 
 
 
  ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 
แหล่งข้อมูลคู่มือนักบัญชี
พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547สภาวิชาชีพบัญชี
ข้อบังคับ,ประกาศ, และแบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพ
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐานที่ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
ค้นหาข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์
ตรวจค้นฐานข้อมูลธุรกิจของคู่ค้า
ตรวจสอบสถานภาพผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
บัญชี - ภาษีอากร และประมวลรัษฏากร
ความรู้งานประกันสังคม/สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
รายการหนังสือมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการสอบบัญชี
 
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ตาม ท.ป. 4/2528 )
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
SMEs
ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีของกรมสรรพากร
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อนุสัญญาภาษีซ้อน
อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย
อนุสัญญาภาษีซ้อน อังกฤษ
อากรแสตมป์
การกำหนดราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ Transfer Pricing
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ROH
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
หนังสือรับรองภาษีภาษาอังกฤษ
 
 
กฏหมายอื่น ๆ ที่มีผลต่อภาษี
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เขตการค้าเสรี FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
ข่าวสารบัญชีน่ารู้
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
 กระทรวงแรงงาน
กรมสรรพสามิต
SME BANK